Coaching och kompetensutveckling för placeringsrådgivare

Holmström Consulting erbjuder skräddarsydda coachingpaket för placeringsrådgivare. Målet med coachingen är finslipa kunnandet, säljtekniken, kunskapsbasen och skapa djupare förståelse för placeringskunders behov. Detta upprätthållande av kunskap är ett led i linjen av ESMA kompetensupprätthållande krav (2015/1886) som gäller alla banker och tillhandahållare av investeringstjänster.

Coachingen genomförs lämpligast som ett projekt över tid där man ställer upp mål, följer upp görandet och ser hur målen förverkligas.

En lyckad coaching leder till ökad motivation, höjd försäljning, systematik i görandet och djupare kundrelationer. Istället för att bara gå igenom teori, funderar vi hur denna teori kan omsättas i det praktiska görandet och hur det påverkar helheter.

Genom att skräddarsy coachingarna kan man också punktskola medarbetarna där utvecklingsbehov finns på ett effektivt sätt. Det kan även handla om kortare program eller föreläsningar gällande MIFID II, produkter, relevanta teorier mm.

Som coach fungerar Sven-Eric ”Svenne” Holmström. Svenne har arbetat som placeringsspecialist och -chef samt försäljningsdirektör med ansvar för spara och placera i Västra Nyland och Åboland inom Aktia Bank. I sina roller har han aktivt skolat och coachat sina medarbetare inom spara och placera med speciell fokus på kvalitet och kunnande i arbetet. Resultatet av coachingen på området var extremt gott, både vad gäller kvalitet och kvantitet.

Svenne har en medryckande presentationsstil med praktisk fokus. Som coach jobbar han tålmodigt och långsiktigt, han har aldrig trott på ”quick fixes” eller ”smarta säljslogans”. En mycket viktig egenskap som coach är förmågan att lyssna också efter det som inte sägs. Bankerfarenheten skapar en säkerhet och trovärdighet i görandet, medan det ivriga och medryckande sättet att coacha inspirerar åhörarna att utvecklas och bli bättre!

Kontakta oss på info ( a ) holmstromgroup.com eller 044-766 9568 för offert och skräddarsydd coaching, kompetensutveckling eller punktskolning!

Bekanta dig nedan med vårt kurs och coaching utbud för finans- och ekonomibranschen. Våra experter har lång och gedigen erfarenhet från bankbranschen och i synnerhet från placeringssidan.

APV1 coaching/ upprätthållande av kunskap med försäljningssynvinkel

För att få ge individuell placeringsrådgivning bör rådgivaren enligt MIFID II ha en formell ackreditering, t.ex. APV1 (examen i placeringsärenden). Utöver det skall arbetsgivaren ha en utbildningsplan för att säkerställa rådgivarens kunnande, t.ex. genom en årlig tent som påminner om APV1.

Att sätta folk på APV1 kurs handlar långt om teori, teori och ännu mera teori, med primärt mål att klara tenten. Dessutom erbjuds mycket av dessa skolningar främst som e-learning. Från arbetsgivarens synvinkel handlar det alltså om en ”obligatorisk utgiftspost”.

Genom den erfarenhet vi har från skolning och coaching är vårt koncept helt annorlunda från det övriga marknadsutbudet. Den här skolningen fungerar både för upprätthållande av kunskap och för de som ska avlägga APV1! Vi utgår från den kommande eller nuvarande placeringsrådgivarens arbetsfält och bygger upp skolningen runt det. I varje sektion av helheten som ingår i APV1 integrerar vi försäljningssynvinkeln och den praktiska anknytningen till görandet.

Terminologi är viktigt, men du gör inget med det om du inte har nytta av det i praktiken. På samma sätt är teori onödigt om det inte omsätts i praktiken. Vi håller hela tiden i minnet försäljningssynvinkeln, dvs hur hjälper de teorier som behövs försäljaren i sitt arbete så att ett kundmervärde kan skapas! Vi tror att deltagarna får mest ut av en kursform som präglas av dialog och interaktion, därför är vår skolning alltid face to face!

Skolningen förverkligas som fem närstudiedagar där innehållet är följande

  • Nationalekonomi och finansmarknaden
  • Företagsekonomi
  • Placeringsprodukter och placerande
  • Erbjudande av placeringstjänster, regler och förordningar
  • Beskattning samt familje- och arvsrätt

Priset för kursen är 750€ +moms per deltagare. Observera att priset är ganska samma som e-learningkurser, men betydligt förmånligare än traditionella närstudiekurser. Det här beror på att utbildningen sker på arbetsplatsen, dvs i ditt bankkontor enligt era regelbundna arbetstider! Bankgrupper kan samla deltagare till ett visst kontor och utbildningen sker där, på det viset hålls även era rese- och logikostnader mycket låga! Minimi antal deltagare per kurs är 4 st och högsta är 15 st. Vi vill hålla dialogen levande hela tiden och ordnar hellre fler kurser än har för stora grupper. I priset ingår Holmström Groups föreläsningsmaterial och Börsstiftelsens guider som hör till kursen. Övrigt kursmaterial skaffar deltagarna själva.

I ert utrymme behöver ni videoprojektor eller alternativt lämplig TV-screen, samt whiteboard eller fläppitaulu.

De som ska skriva APV1 tenten efter kursen kan med fördel boka tid för det kort efter sista närstudiedagen.

Kursen/coachingen ordnas som en femveckorskurs där man har en närstudiedag per vecka, men det här kan anpassas enligt beställarens önskemål.

Som coach fungerar Sven-Eric Holmström. Kontakta oss på info ( a ) holmstromgroup.com eller 044-766 9568 så berättar vi mera!

APV1 prepdag

För att få ge individuell placeringsrådgivning bör rådgivaren enligt MIFID II ha en formell ackreditering, t.ex. APV1 (examen i placeringsärenden). Vi erbjuder finansbranschen och övriga som ämnar avlägga denna examen en prepdag där det centralaste innehållet repeteras på ett mycket interaktivt sätt. Deltagarna involveras aktivt i inlärningen och genom en dialog längs hela dagen förankras kunnandet ur praktisk synvinkel. Avsikten med APV1 prepdagen är att deltagaren ska ha goda förutsättningar att klara tenten, men ännu större fokus sätts på att kunna omfatta teorin i det dagliga görandet. Prepdagen är en heldagskurs. Tidigare deltagare i motsvarande prepdag har i synnerhet uppskattat det interaktiva presentationssättet och den praktiska infallsvinkeln.

Från och med 2018 kommer APV1 tentamenstillfällena att vara digitala, papperstenterna upphör! Det innebär att möjlighet att skriva tenten är rätt så flexibelt, vilket också underlättar för deltagaren att friare välja när man skriver. APV1 prepdagen ordnas med fördel dagarna innan själva tillfället. Läs mer om tidtabell och förnyelsen här.

Prepdagen kan ordnas kostnadsfritt i Holmström Groups utrymmen i Karis, på arbetsplatsen i lämpligt konferensutrymme eller på annan för ändamålet lämplig plats. Uppdragsgivaren ordnar lämpliga utrymmen för kursen på egen bekostnad och står själv för eventuella resekostnader och traktering för sina deltagare.

Prepdagens avgift är 790€ + moms (24%) för arbetsgivaren per prepdag. I prepdagen kan upp till 12 personer delta samtidigt för samma avgift. Eftersom tanken är att dagen är mycket interaktiv och en aktiv dialog skapas är deltagarantalet per prepdag begränsat. I avgiften ingår deltagarnas kursmaterial.

Enskilda personer kan också delta i prepdagen, för 290€ inkl moms, dock minimideltagarantal 5st/prepdag.

Prepdagen kan ordnas på svenska eller finska, enligt behov!

Kontakta oss på info ( a ) holmstromgroup.com eller 044-766 9568 för mer information och boka APV1 prepdagen i god tid!

Expertföreläsningar

Tänker Ni ordna en placeringskväll, kundtillställning, seminarium, intern skolning eller nåt annat där ni behöver en expert- / gästföreläsare? Då är Holmström Groups experter ett utmärkt alternativ!

Holmström Group är en oberoende aktör på marknaden. Bolaget har inga avtal om rekommendering, förmedling eller vinkande av placerings- eller andra produkter inom finans- och försäkringsbranschen. Det gör att vårt budskap uppfattas som mycket pålitligt hos kunder och åhörare.

Som oberoende aktör kan vi inspirera era kunder till sparande, hitta nya idéer, förklara hur olika placeringsprodukter eller placeringsformer fungerar! Våra experter har lång och gedigen erfarenhet från bankbranschen och är vana föredragshållare som fångar publikens intresse.

Vi kan prata om placeringsmarknaden, placeringsprodukter, beskattning inom placerande, hur man bygger sin placeringsplan och håller sig till den, engångsplaceringar vs månadssparande, time management, inspiration till placerande, osv osv. Vi är vana föredragshållare och känner oss bekväma att prata om det mesta som tangerar placeringsmarknaden.

Vi gör våra presentationer ledigt på svenska, finska och engelska.

Kontakta oss för offert på expertföreläsning på info ( a ) holmstromgroup.com